Συμφωνία με μεγάλη Ουκρανική εταιρεία τροφίμων για την Τσουδερός ΕΠΕ